Statut przedszkola

PRYWATNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

 „YES - MŁODZI ODKRYWCY” W BĘDZINIE

PRZY UL. ROLNICZEJ 27

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Prywatne przedszkole YES - Młodzi Odkrywcy, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Będzinie przy ulicy Rolniczej 27.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Joanna Brown.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Prywatne Przedszkole "YES -Młodzi Odkrywcy"

Joanna Brown

NIP 644-124-06-53

​§2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z pózniejszymi zmianami).

 2. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta Będzin.

 3. Niniejszego statutu.

§3

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji otrzymywanej z gminy.

 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

 3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega 1% opłaty stałej za każdy zgłoszony (pisemnie/ telefonicznie/ elektronicznie) dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Różnica ta uwzględniona będzie w wysokość czesnego następnego miesiąca. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do ostatniego miesiąca obowiązywania Umowy.

 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt wliczony jest w opłatę stałą.

 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 6. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.

 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§4

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Część zajęć przedszkolnych prowadzona jest równolegle w języku polskim i angielskim.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

​§1

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

 2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

 4. Współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci.

 5. Realizuje założenia programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 6. Rozwija umiejętności językowe w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego.​

​§2

Do zadań przedszkola należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica -  loco parentis.

 2. Zapewnianie stymulującego aktywność i  rozwój  dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.

 3. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.

 4. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.

 5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.

 6. Wspieranie kreatywności dziecka.

 

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący /Dyrektor Administracyjny – właściciel: Joanna Brown.

 2. Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.

 3. Rada Pedagogiczna.

§1

Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:

 1. Uchwalenie statutu przedszkola.

 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

 3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.

 4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).

 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§2

Dyrektorzy przedszkola:

 1. Kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują przedszkole na zewnątrz.

 2. Dbają o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

 3. Podejmują decyzję o przyjeciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola.

Dyrektor Pedagogiczny  przedszkola:

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 2. Koordynuje opiekę nad dziećmi.

 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

 4. Współpracuje z rodzicami.

 5. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

§3

Rada Pedagogiczna: 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych oraz Dyrektor Przedszkola.

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. Ocena efektywności stosowanych programów naucznia

 2. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej, podanej do wiadomości rodziców z co najmniej z 2 tygodniowym  wyprzedzeniem.

 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.

 3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

 4. Raz do roku rodzice wypełniają "Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej" by wskazać, czy dziecko będzie uczęszczać do placówki w kolejnym roku przedszkolnym.

 5. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 3 oddziałach przedszkolnych.

 6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 23 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. 

 7. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

 • Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.

 • Ogród z wyposażeniem.

 • Łazienki dla dzieci i personelu.

 • Szatnię.

 • Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 1. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.

 2. Przedszkole moze rozszeżać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

 

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1

 1. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2 - 6 lat.

 2. Dziecko w przedszkolu  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego,  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej  

 • poszanowania godności osobistej,

 • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności.

§2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola  w przypadku gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,

 3. rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego do 28. dnia nieopłaconego miesiąca.

 

Rozdział VI

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu   w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.

 • Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.

 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.

 • Prowadzenie i  dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.

 • Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

 • Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.

 • Udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień.

 • Realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących.

 • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 • Własne doskonalenie zawodowe.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 • Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

 • Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

 • Włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych

 

Rozdział VII

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel kuchenny, personel sprzątajacy

Do ich zadań należą:

 1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, przygotowanie posiłków, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości

 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 3. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych

 4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego

 5. Szczegółowy zakres obwiązków ustalają dyrektorzy przedszkola

 

Rozdział VIII

RODZICE

§1

Rodzice maja prawo do:

 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.

 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.

 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.

 4. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.

 5. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

§2

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego statutu.

 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w określonym w statucie i umowie o świadczeniu usług czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności.

 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.

 4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzglednieniem chorób zakaźnych.

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.