Statut przedszkola

PRYWATNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

 „YES - MŁODZI ODKRYWCY” W BĘDZINIE

PRZY UL. ROLNICZEJ 27

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Prywatne Przedszkole YES - Młodzi Odkrywcy, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Będzinie przy ulicy Rolniczej 27.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Joanna Brown.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

 5. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu przerwy świątecznej pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

 6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Prywatne Przedszkole "YES -Młodzi Odkrywcy"

Joanna Brown

NIP 644-124-06-53

 

​§2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe – (Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.     z 2017 r. poz. 60),

 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami).

 4. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta Będzin.

 5. Niniejszego Statutu oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.

§3

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji otrzymywanej z gminy.

 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

 3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega 1% opłaty stałej za każdy zgłoszony (pisemnie/ telefonicznie/ elektronicznie) dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Różnica ta uwzględniona będzie w wysokość czesnego następnego miesiąca. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do ostatniego miesiąca obowiązywania Umowy.

 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt wliczony jest w opłatę stałą.

 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 6. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.

 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§4

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Część zajęć przedszkolnych prowadzona jest równolegle w języku polskim i angielskim.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

​§1

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Głównym celem przedszkola jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka, realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§2

Do zadań przedszkola należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica -  loco parentis.

 2. Organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku.

 3. Zapewnianie stymulującego aktywność i  rozwój  dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.

 4. Umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka

 5. Udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miarę potrzeb.

 6. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 7. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.

 8. Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 9. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.

 10. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.

 11. Wspieranie kreatywności dziecka.

§3

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

a)rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci  i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności,

 • z niedostosowania społecznego,

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • ze szczególnych uzdolnień,

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 • z zaburzeń komunikacji językowej,

 • z choroby przewlekłej,

 • z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

 • z niepowodzeń edukacyjnych,

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym pobytem za granicą.

b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

2. Pomoc psychologiczno pedagogiczną organizuje się w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

3. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) zajęć specjalistycznych: logopedycznych

c) porad i konsultacji.

4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa „Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Prywatnym Przedszkolu Yes Młodzi Odkrywcy”.

 

Rozdział III

SPOSÓB REALIACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka. Nauczyciele przedszkola wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, realizując tym samym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Organizowanie zajęć kierowanych z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystywanie przez nauczycieli każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 3. Stwarzanie dzieciom możliwości naturalnej zabawy zarówno w budynku przedszkola jak i na powietrzu, co wiąże się z doskonaleniem dziecięcej motoryki i zaspokojeniem naturalnej potrzeby ruchu.

 4. Organizowanie zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu w oparciu o rytm dnia, czyli powtarzające się systematycznie fazy, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

 5. Diagnozowanie, obserwowanie dzieci przez nauczycieli i twórcze organizowanie  przestrzeni ich rozwoju, z uwzględnieniem potencjału tkwiącego w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia

 6. Systematycznie informowanie  rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 7. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.

 8. Zaaranżowanie przestrzeni, w tym zabawek, kącików zainteresowań, pomocy dydaktycznych oraz kącików odpoczynku w taki sposób, by umożliwić dzieciom podejmowanie różnorodnych form działania i inspirować do prowadzenia własnych eksperymentów.

 9. Współdziałanie ze szkołami działającymi w środowisku, organami, instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym i gospodarczym dzięki którym dzieci mają możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.

 

Rozdział IV

​​SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

​§1

 1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny.

 2. Wychowankowie w czasie zajęć w przedszkolu mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego.

 3. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 4. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i opracowaną procedurą.

 5. Organizowanie zajęć poza terenem przedszkola oraz wycieczek odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem opracowanym na podstawie przepisów prawa.

 6. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

 8. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 9. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w trakcie zajęć w siedzibie placówki i poza nią poprzez:

a) przestrzeganie liczebności oddziałów

b) zgodne z obowiązującymi przepisami zarządzanie nieruchomością;

c) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,

 • wyposażenie pomieszczeń przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania pierwszej pomocy,

 • dostosowanie do wzrostu dzieci mebli przeznaczonych do ich użytku,

 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i ergonomicznych zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego,

 • zapewnienie dzieciom dostępu do terenu wyposażonego w bezpieczne urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu,

 • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w trakcie wyjść poza teren przedszkola, to znaczy jednego opiekuna na nie więcej, niż 10 dzieci.

d) przestrzeganie obowiązujących zasad zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

e) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

 • właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych,

 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola,

 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku próbnej ewakuacji przedszkola,

 • zapewnienie właściwego stanu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych;

f) informowanie dzieci o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć w przedszkolu i poza nim.

§2

 1. Przedszkole określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 2. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dzieci na określoną godzinę pobytu dziecka zgodnie z godzinami otwarcia przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo  w drodze do przedszkola.

 3.  Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni przedszkola.

 4. Dzieci doprowadzane są do sali zajęć przez pracownika i przekazywane nauczycielowi a ich obecność jest odnotowywana na liście wraz z godziną ich przybycia.

 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola, a nauczycielowi przyjąć do przedszkola.

 6. Rodzice są zobowiązani do dokładnego zatrzaśnięcia bramki wejściowej na teren przedszkola oraz do nie wpuszczania na teren przedszkola osób im nieznanych.

 7. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców / prawnych opiekunów lub inne dorosłe, pisemnie upoważnione przez nich osoby (wskazane w karcie zgłoszenia lub na formularzu "Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola").

 8. Odbieranie dzieci odbywa się tylko przez osoby pełnoletnie.

 9. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą osobę.

 10. Wyjście dziecka do domu odnotowywane jest przez nauczyciela na liście obecności wraz z godziną wyjścia.

 11. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.

 12. W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej)  i pozostawania na terenie przedszkola, również na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.

 13. Nauczyciel w razie wątpliwości jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/ osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

 14. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). W takiej sytuacji należy powiadomić drugiego z rodziców lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Nauczyciel powinien powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 15. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów dziecka.

 16. W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.

 17. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

 18. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

 19. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do aktualizacji telefonów kontaktowych.

 

Rozdział V

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący /Dyrektor Administracyjny – właściciel: Joanna Brown.

 2. Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.

 3. Rada Pedagogiczna.

§1

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

 1. Uchwalenie statutu przedszkola.

 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

 3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.

 4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).

 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§2

Dyrektorzy przedszkola:

 1. Kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują przedszkole na zewnątrz.

 2. Dbają o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

 3. Podejmują decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola.

 

Dyrektor Pedagogiczny  przedszkola:

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 2. Koordynuje opiekę nad dziećmi.

 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

 4. Dopuszcza do realizacji programów wychowania przedszkolnego obowiązujących w danym roku szkolnym.

 5. Koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

 6. Współpracuje z rodzicami.

 7. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

§3

Rada Pedagogiczna: 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych oraz Dyrektor Pedagogiczny przedszkola.

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. Planowanie i organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej  i opiekuńczej Przedszkola.

 2. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania.

 3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 5. Współdziałanie z innymi organami przedszkola.

§ 4

 1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań przedszkola.

 3. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest Dyrektor Pedagogiczny przedszkola.

 4. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala Dyrektor Pedagogiczny przedszkola.

 

Rozdział VI

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej, podanej do wiadomości rodziców z co najmniej z 2 tygodniowym  wyprzedzeniem.

 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zapisu dziecka.

 3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

 4. Raz do roku rodzice wypełniają "Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej", by wskazać, czy dziecko będzie uczęszczać do placówki w kolejnym roku przedszkolnym.

 5. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 3 oddziałach przedszkolnych.

 6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 23 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. 

 7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rytm dnia ustalony przez Dyrektora Pedagogicznego przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 8. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

a) Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.

b) Ogród z wyposażeniem.

c) Łazienki dla dzieci i personelu.

d) Szatnię.

e) Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.

f) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

9. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.

10. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1

 1. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2 - 6 lat.

 2. Dziecko w przedszkolu  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej  

c) poszanowania godności osobistej,

d) szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności

§2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola  w przypadku gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,

 3. rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego do 28. dnia nieopłaconego miesiąca.

 

Rozdział VIII

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w przedszkolu oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

 2. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych zagadnień działalności przedszkola.

§ 2

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie    z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu   w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.

b) Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.

c) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.

d) Prowadzenie i  dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.

e) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko     nauki   w klasie I szkoły podstawowej i sporządza informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

f) Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

g) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

h) Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.

i) Udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień.

j) Realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących.

k)Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

l) Własne doskonalenie zawodowe.

4. Nauczyciel prowadzi współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,                              a w szczególności:

a) w uzasadnionych przypadkach za zgodą rodziców kieruje dziecko do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowości w rozwoju,

b) stosuje w pracy z dziećmi zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

c) wymienia informacje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu,

d) prowadzi indywidualną pracę z dzieckiem wykorzystując wyniki badań specjalistycznych i porady specjalistów.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

b) Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

c) Włączenia ich w działalność przedszkola.

6. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale. Przekazuje rzetelne informacje na temat dziecka, jego rozwoju, postępów, zachowania.

7. Do podstawowych form współdziałania nauczyciela z rodzicami należą:

a) spotkania grupowe;

b) konsultacje indywidualne;

c) prowadzenie kącika dla rodziców z aktualnymi informacjami;

d) organizowanie zajęć otwartych;

e) współorganizowanie uroczystości przedszkolnych;

f) eksponowanie prac plastycznych dzieci;

g) organizowanie wspólnych imprez środowiskowych,

h) spotkania z prelegentami;

8. Szczegółowe formy współdziałania nauczycieli z rodzicami odbywają zgodnie z opracowanym przez Radę Pedagogiczną Planem współpracy z rodzicami.

9. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych

§ 3

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel kuchenny, personel sprzątający.

Do ich zadań należą:

 1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, przygotowanie posiłków, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości

 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 3. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych

 4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego

 5. Szczegółowy zakres obowiązków ustalają dyrektorzy przedszkola

§ 4

Przedszkole może zatrudniać kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu wspierania rozwoju dzieci oraz rozwijania ich zdolności i zainteresowań, takich jak: nauczyciela logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, nauczyciela języka angielskiego oraz w razie zaistnienia potrzeby psychologa.

 

Rozdział IX

RODZICE

§1

Rodzice maja prawo do:

 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.

 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.

 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.

 4. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.

 5. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

§2

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego statutu.

 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w określonym w statucie i umowie o świadczeniu usług czasie otwarcia placówki lub wskazania osoby upoważnionej do tych czynności zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 3. Rodzice/opiekunowie dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do zapewniania regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

 4. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.

 5. Informowania o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Regulaminy określające działalność organów przedszkola, jak również wynikające z  zadań przedszkola, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również  z innymi przepisami prawa.

 3. Nadawanie nowego Statutu przedszkola lub dokonywanie zmiany Statutu przedszkola jest uprawnieniem osoby prowadzącej.

 4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017.