top of page

Statut przedszkola

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

 „YES - MŁODZI ODKRYWCY”

 BĘDZIN, UL. ROLNICZA 27

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Prywatne Przedszkole YES - Młodzi Odkrywcy, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Będzinie przy ulicy Rolniczej 27.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Joanna Brown.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

 5. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu przerwy świątecznej pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

 6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Prywatne Przedszkole "YES -Młodzi Odkrywcy"

Joanna Brown

NIP 644-124-06-53

 

 §2​

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 2. Ustawa z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116).

 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256  z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami).

 4. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta Będzin.

 5. Niniejszego Statutu oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.

§3

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji otrzymywanej z gminy.

 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

 3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega 1% opłaty stałej za każdy zgłoszony (pisemnie/ telefonicznie/ elektronicznie) dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Różnica ta uwzględniona będzie w wysokość czesnego następnego miesiąca. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy o świadczeniu usług w  Prywatnym Przedszkolu „YES – Młodzi Odkrywcy”.

 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt wliczony jest w opłatę stałą.

 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 6. Pobierana jest opłata administracyjna przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§1

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Głównym celem przedszkola jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka, realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§2

Do zadań przedszkola należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica -  loco parentis.

 2. Organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku.

 3. Zapewnianie stymulującego aktywność i  rozwój  dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.

 4. Umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka

 5. Udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miarę potrzeb.

 6. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 7. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.

 8. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania własnej poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 9. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.

 10. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.

 11. Wspieranie kreatywności dziecka.

§3

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

a)rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności,

 • z niedostosowania społecznego,

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • ze szczególnych uzdolnień,

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 • z zaburzeń komunikacji językowej,

 • z choroby przewlekłej,

 • z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

 • z niepowodzeń edukacyjnych,

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym pobytem za granicą.

 b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

2. Pomoc psychologiczno pedagogiczną organizuje się w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

3. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) zajęć specjalistycznych: logopedycznych

c) porad i konsultacji dla Rodziców/Opiekunów Prawnych.

4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa „Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Prywatnym Przedszkolu YES - Młodzi Odkrywcy”.

 

Rozdział III

SPOSÓB REALIACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka. Nauczyciele przedszkola wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, realizując tym samym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Organizowanie zajęć kierowanych z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystywanie przez nauczycieli każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 3. Stwarzanie dzieciom możliwości naturalnej zabawy zarówno w budynku przedszkola jak i na powietrzu, co wiąże się z doskonaleniem dziecięcej motoryki i zaspokojeniem naturalnej potrzeby ruchu.

 4. Organizowanie zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu w oparciu o rytm dnia, czyli powtarzające się systematycznie fazy, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

 5. Diagnozowanie, obserwowanie dzieci przez nauczycieli i twórcze organizowanie  przestrzeni ich rozwoju, z uwzględnieniem potencjału tkwiącego w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia

 6. Systematycznie informowanie  rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 7. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego i prowadzenie wybranych zajęć w języku polskim i angielskim.

 8. Zaaranżowanie przestrzeni, w tym zabawek, kącików zainteresowań, pomocy dydaktycznych oraz kącików odpoczynku w taki sposób, by umożliwić dzieciom podejmowanie różnorodnych form działania i inspirować do prowadzenia własnych eksperymentów.

 9. Współdziałanie ze szkołami działającymi w środowisku, organami, instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym i gospodarczym dzięki którym dzieci mają możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.

 

Rozdział IV

§1

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

 1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny.

 2. Wychowankowie w czasie zajęć w przedszkolu mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego.

 3. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 4. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i opracowaną procedurą.

 5. Organizowanie zajęć poza terenem przedszkola oraz wycieczek odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem opracowanym na podstawie przepisów prawa.

 6. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 8. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 9. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w trakcie zajęć w siedzibie placówki i poza nią poprzez:

a) zgodne z obowiązującymi przepisami zarządzanie nieruchomością;

b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,

 • wyposażenie przedszkola w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania pierwszej pomocy,

 • szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 • dostosowanie do wzrostu dzieci mebli przeznaczonych do ich użytku,

 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i ergonomicznych sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego,

 • zapewnienie dzieciom dostępu do terenu wyposażonego w bezpieczne urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu,

 • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w trakcie wyjść poza teren przedszkola, to znaczy jednego opiekuna na nie więcej, niż 10 dzieci.

c) przestrzeganie obowiązujących zasad zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

d) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

 • właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych,

 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola,

 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku próbnej ewakuacji przedszkola,

 • zapewnienie właściwego stanu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych;

 • informowanie dzieci o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć w przedszkolu  i poza nim.

§2

 1. Przedszkole określa poprzez procedurę szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 2. Rodzice/Opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci na określoną godzinę pobytu dziecka zgodnie z godzinami otwarcia przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola, a także na terenie przedszkola do momentu przekazania dziecka uprawnionemu pracownikowi przedszkola.

 3.  Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni przedszkola.

 4. Dzieci doprowadzane są do sali zajęć przez pracownika i przekazywane nauczycielowi a ich obecność jest odnotowywana na liście wraz z godziną ich przybycia.

 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola, nauczyciel może odmówić przyjęcia takiego dziecka w danym dniu.

 6. Osoby przyprowadzające i odprowadzające są zobowiązane do dokładnego zamknięcia bramki wejściowej na teren przedszkola oraz do nie wpuszczania na teren przedszkola osób im nieznanych.

 7. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub inne dorosłe, pisemnie upoważnione przez nich osoby (wskazane w karcie zgłoszenia lub na formularzu "Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola").

 8. Odbieranie dzieci odbywa się tylko przez osoby pełnoletnie.

 9. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą osobę.

 10. Wyjście dziecka do domu odnotowywane jest przez nauczyciela na liście obecności wraz z godziną wyjścia.

 11. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o fakcie odbioru dziecka.

 12. W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej) i pozostawania na terenie przedszkola, również na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponosi osoba, która to dziecko odebrała.

 13. Nauczyciel w razie wątpliwości jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/ osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

 14. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. stan nietrzeźwości). W takiej sytuacji powiadamia się drugiego z rodziców lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Nauczyciel powinien powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 15. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów dziecka.

 16. W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.

 17. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

 18. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

 19. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do aktualizacji telefonów kontaktowych.

 

Rozdział V

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący /Dyrektor Administracyjny – właściciel: Joanna Brown.

 2. Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.

§1

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

 1. Ustanowienie statutu przedszkola.

 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

 3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.

 4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).

 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§2

Dyrektorzy przedszkola:

 1. Kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują przedszkole na zewnątrz.

 2. Dbają o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

 3. Podejmują decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola.

 

Dyrektor Pedagogiczny  przedszkola:

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 2. Koordynuje opiekę nad dziećmi.

 3. Dopuszcza do realizacji programów wychowania przedszkolnego obowiązujących w danym roku szkolnym.

 4. Koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

 5. Współpracuje z rodzicami.

 6. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

 

Rozdział VI

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00,  z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy i przerwy bożonarodzeniowej, podanej do wiadomości rodziców z co najmniej z 2 tygodniowym  wyprzedzeniem.

 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zapisu dziecka.

 3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

 4. Raz do roku rodzice wypełniają "Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej", by wskazać, czy dziecko będzie uczęszczać do placówki w kolejnym roku przedszkolnym.

 5. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 3 oddziałach przedszkolnych.

 6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rytm dnia ustalony przez Dyrektora Pedagogicznego przedszkola. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 7. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

a) sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach,

b) ogród z wyposażeniem,

c) łazienki dla dzieci i personelu,

d) szatnię,

e) kuchnię z zapleczem gastronomicznym,

f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

8. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, na jego terenie, a także w trakcie spacerów i wycieczek.

9. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

10. W szczególnych sytuacjach przedszkole organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do szczególnych sytuacji należą:

a) czasowe lub częściowe ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19,

b) brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu spowodowanych:

 • nieobecnością w pracy z powodów zdrowotnych pracowników pedagogicznych lub brakami kadrowymi,

 • brakach w dostawie wody, prądu, lub gazu do budynku przedszkola,

 • zdarzeniami losowymi, siłą wyższą, wojną lub innymi nieprzewidzianymi sytuacjami wpływającymi negatywnie na bezpieczeństwo i możliwość opieki bezpośredniej nad dziećmi w przedszkolu.

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem:

a) materiałów w postaci elektronicznej przygotowanych przez nauczyciela do pracy w domu; propozycji aktywności, pomocy dydaktycznych do druku, tekstów i ilustracji, linków do materiałów dostępnych w Internecie, przekazywanych Rodzicom w formie korespondencji mailowej

b) materiałów edukacyjnych na wskazanych przez nauczyciela sprawdzonych platformach edukacyjnych,

c) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

12. Komunikacja nauczyciel – rodzic/dziecko może odbywać się:

a) drogą poczty elektronicznej, na adres email podany w karcie zgłoszenia dziecka,

b) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzanie wideokonferencji,

c) drogą telefoniczną lub sms,

d) poprzez stronę przedszkola w serwisie społecznościowym Facebook,

e) poprzez stronę internetową przedszkola www.yesmlodziodkrywcy.pl

13. Nauczyciele realizują podstawę programową według planów dydaktyczno-wychowawczych, z możliwością ich modyfikacji niezbędnej do przyjętych metod i form nauki na odległość, dostosowując je również do:

a) możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym do uczestniczenia w zajęciach realizowanych na odległość,

b) warunków bezpiecznego korzystania z monitorów ekranowych przez dzieci oraz łączenia przemiennie kształcenia z ich użyciem i bez ich użycia.

 

Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1

 1. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2 - 6 lat.

 2. Dziecko w przedszkolu  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,  

c) poszanowania godności osobistej,

d) szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania jego własności.

§2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczęszczających do przedszkola  w przypadku gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami,

 2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,

 3. rodzice, opiekunowie lub strony umowy zalegają z opłatą czesnego do 28. dnia nieopłaconego miesiąca.

 

Rozdział VIII

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w przedszkolu oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

 2. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych zagadnień działalności przedszkola.

§ 2

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu obowiązków nauczycieli należą:

a) Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.

b) Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.

c) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.

d) Prowadzenie i  dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.

e) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej i sporządza informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

f) Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

g) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

h) Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.

i) Realizacja zaleceń dyrektorów i osób kontrolujących.

j) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżących potrzeb działalności placówki.

k) Dbanie o własne doskonalenie zawodowe.

4. Nauczyciel prowadzi współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, opiekę zdrowotną i inną, a w szczególności:

a) w uzasadnionych przypadkach rekomenduje Rodzicom/Opiekunom Prawnym skierowanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

b) stosuje w pracy z dziećmi zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

c) wymienia informacje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu,

d) prowadzi indywidualną pracę z dzieckiem wykorzystując wyniki badań specjalistycznych i porady specjalistów.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

b) Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

c) Włączenia ich w działalność przedszkola.

6. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale. Przekazuje rzetelne informacje na temat dziecka, jego rozwoju, postępów, zachowania.

7. Do podstawowych form współdziałania nauczyciela z rodzicami należą:

a) spotkania grupowe;

b) konsultacje indywidualne;

c) prowadzenie kącika dla rodziców z aktualnymi informacjami;

d) organizowanie zajęć otwartych;

e) współorganizowanie uroczystości przedszkolnych;

f) eksponowanie prac plastycznych dzieci;

g) organizowanie wspólnych imprez środowiskowych,

h) spotkania z prelegentami;

8. Szczegółowe formy współdziałania nauczycieli z rodzicami odbywają zgodnie z opracowanym przez Dyrektora Pedagogicznego planem współpracy z rodzicami.

§ 3

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel kuchenny, personel sprzątający.

Do ich zakresu obowiązków należą:

 1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola.

 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 3. przygotowanie posiłków.

 4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego.

 5. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych.

 6. Utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 7. Szczegółowy zakres obowiązków ustalają dyrektorzy przedszkola.

 8. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżących potrzeb działalności placówki.

§ 4

Przedszkole w celu wspierania rozwoju dzieci oraz rozwijania ich zdolności i zainteresowań może zatrudniać specjalistyczną kadrę pedagogiczną w postaci; nauczyciela logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, nauczyciela języka angielskiego oraz w razie zaistnienia potrzeby psychologa. W tym celu przedszkole może organizować również inne zajęcia dodatkowe.

Rozdział IX

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

§1

Rodzice maja prawo do:

 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.

 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.

 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.

 4. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.

 5. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

§2

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego statutu i umowy o świadczenie usług.

 2. Przyprowadzania, odbierania dziecka lub wskazania osoby upoważnionej do tych czynności w określonym w statucie i umowie o świadczeniu usług czasie otwarcia placówki zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 3. Rodzice/opiekunowie dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do zapewniania regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

 4. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 5. Informowania o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Regulaminy określające działalność organów przedszkola, jak również wynikające z  zadań przedszkola, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również z innymi przepisami prawa.

 3. Nadawanie nowego Statutu przedszkola lub dokonywanie zmiany Statutu przedszkola jest uprawnieniem osoby prowadzącej.

 4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 i z tą datą staje się obowiązującym.

bottom of page