top of page

Misja i wizja przedszkola

NASZE MOTTO

 

 

 

„Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem,

 

każdy ma czas swój i porę.

 

Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem:

 

Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz priorytet


Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 

 1. Dążymy do stworzenia przedszkola na miarę XXI wieku, spełniającego standardy europejskie.

 2. Docieramy do tego, korzystając z doświadczeń innych, wyszukując i czerpiąc rozwiązania dla siebie.

 3. Przedszkole „Młodzi Odkrywcy” jest źródłem uniwersalnej inspiracji, umożliwiającym korelację zainteresowań dziecka z treściami kształcenia.

 4. Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

 5. Twórczość –  wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.

 6. Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

 7. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości dziecka.

CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

 

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój

 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętnośćwspółdziałania

 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:

 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka

 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji pracy placówki.

 6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 7. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 8. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 

 1.  Wychowujemy przyszłych optymistów, którzy wiedzą jak dbać o zdrowie. 

 2. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).

 3. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

 4. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych

 

 

Dziecko jest:

 

 • ciekawe świata

 • radosne

 • ufne w stosunku do nauczycieli

 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

 • kulturalne i tolerancyjne

 • uczciwe i prawdomówne

 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej

 • odpowiedzialne i obowiązkowe

 • świadome zagrożeń

 

Naszym założeniem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych w języku polskim i angielskim.

 

 

Stawiamy na :

 

 • codzienne zajęcia z lektorem języka angielskiego

 • elementy brytyjskiego programu Early Years Foundation Stage

 • elementy amerykańskiego programu High/Scope Approach in Educating Young Children

   

 

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi zdrowych, wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach.

 

 

 

Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej.

 

 

 

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.

 

 

 

Zadbamy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.

 

 

 

Przedszkole zapewni poczucie bezpieczeństwa, troszczyć się będzie o zdrowie dzieci, zapewni dzieciom szeroki dostęp do edukacji przedszkolnej.

 

Sylwetka absolwenta

 

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole…

 

 

 

- wykazuje:

 

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z

 • posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • umiejętność koncentracji, wytrwałość

 • umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie

 • współdziałać z rówieśnikami

 • samodzielność

 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

 • odporność na stres

 

 

- posiada:

 

 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób

 • zrozumiały dla innych

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

 • podstawową wiedzę o świecie

 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności

 

- umie :

 

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

 

- rozumie i zna:

 • prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

 • zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

 

- nie obawia się:

 • występować publicznie

 • reprezentować grupę, przedszkole

 • chwalić się swoimi pomysłami

 • wykazywać inicjatywę w działaniu

 • wyrażania swoich uczuć

bottom of page